Правила движение се

Рубрики Полезное

WWW.SHOFIOR.COM

Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за движение на пешеходци

 1. Начало
 2. Информация
 3. Обща информация
 4. Основни правила за движение на пешеходци
 5. «Участник в движението» е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

  Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя.

  За пешеходци се считат и лицата:

 6. които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
 7. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
 8. които са с трайни увреждания и които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.
 9. Съгласно ЗДвП пешеходецът е участник в движението на пътя и като такъв е длъжен да спазва определените правила в ЗДвП.

  Правила за движение на пешеходците

  Съгласно ЗДвП всеки участник в движението е длъжен да се съобразява с правилата за движение на пътя и да ги спазва, както и да не създава опасност за останалите участници в движението, чрез свое действие или бездействие.

  Всеки участник в движението (което включва и пешеходците) е длъжен (чл.5, 6, 7):

 10. Да не създава опасности и пречки за движението с поведението си;
 11. Да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;
 12. Да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава.
 13. Да съобразява своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;
 14. Да изпълнява разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.
 15. Всички участници в движението (което включва и пешеходците) са длъжни да познават пътните знаци, значението на светлинните сигнали(светофарите), сигналите на регулировчика както и пътната маркировка.

  Когато има несъответствие:

 16. между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
 17. между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
 18. между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
 19. между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
 20. При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.
 21. Съгласно чл.32 на ЗДвП :
  когато пешеходец реши да навлезе на платното за движение на МПС има право да сигнализира с ръка това си намерение (с цел да предупреди останалите участници в движението) като е длъжен да знае, че сигналът, който подава пешеходеца не му дава предимство и е длъжен да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение.

  Забранено е на всички участници в движението (включително пешеходците) преминаването и или пресичането през пътното платно при червен сигнал на пешеходния светофар, както и при забранителен сигнал на регулировчика.
  Съгласно чл. 108 пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно (освен в случаите, когато няма такъв или невъзможно да бъде използван).

  При пресичане на платното за движение (съгласно чл.113 на ЗДП) пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

 22. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 23. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 24. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
 25. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.
 26. Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

  Според чл. 114 на пешеходците е забранено:

 27. да навлизат внезапно на платното за движение;
 28. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
 29. да извършват търговия и услуги на платното за движение.
 30. При престой на местата определени като спирки на масов градски транспорт (съгласно чл.115) пешеходците са длъжни да изчакват съответното превозно средство като стоят на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива —на банкета.

  В жилищната зона, обозначена като такава на входовете и изходите й със съответните пътни знаци (чл.62) пешеходците могат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;

  Наказания
  Съгласно чл. 184 се предвиждат и парични санкции (глоби) за така наречените пешеходци нарушители и те са:
  — С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги; и/или не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.
  — С глоба 20 лв. се наказва пешеходец, който наруши всички останали правила за движение, съгласно ЗДвП.

  Знаем ли си правата и задълженията, като пешеходци? Закона за движението по пътищата заповядва:

  Раздел XXI

  Правила за движение на пешеходците

  Чл. 107.Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
  1. които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
  2. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
  3. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) които са с трайни увреждания и които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

  Чл. 108.(1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.
  (2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:
  1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
  2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.

  Чл. 109.(Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Хората с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

  Чл. 110.Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

  Чл. 111.(1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Група пешеходци с водач, организирана група от военнослужещи, ученическа група и други подобни могат да се движат по платното за движение в редици до четирима, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна, както следва:
  1. през деня – отпред и отзад с червен флаг;
  2. през нощта – отпред с бяла светлина, а отзад – с червена светлина; когато дължината на образуваната колона е над 20 метра, вървящите от лявата страна на всеки 10 метра носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.
  (2) При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.

  Чл. 112.(1) (Предишен текст на чл. 112 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Организи-рана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.
  (2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка.

  Чл. 113.(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
  1. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
  2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
  3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регули-ровчика;
  4. да не преминават през ограждения от парапети или ве-риги.
  (2) Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

  Чл. 114.На пешеходците е забранено:
  1. да навлизат внезапно на платното за движение;
  2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
  3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.

  Чл. 115.(1) Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива -на банкета.
  (2) При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.

  Можете да свалите закона оттук:Закон + знаци+глоби-2018

  Правила движение се

  Раздел двадесет и първи

  Правила за движение на пешеходците.

 31. Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
  1. 1.които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина по-малка от 1 метър;
  2. 2. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
  3. 3. инвалиди, които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.
  4. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.
  5. (2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:
   1. 1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
   2. 2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.
   3. Инвалидите, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.
   4. Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близко до дясната му граница.
   5. (1) Група пешеходци с водач, военна колона, ученическа група и други подобни могат да се движат по платното за движение в редици до четирима, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна, както следва:
    1. 1. през деня — отпред и отзад с червен флаг;
    2. 2. през нощта — отпред с бяла светлина, а отзад — с червена светлина; когато дължината на образуваната колона е над 20 метра, вървящите от лявата страна на всеки 10 метра носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.
    3. (2) При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.
    4. Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца!» с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.
    5. Когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни:
     1. 1. ако наблизо има пешеходна пътека, да я използват;
     2. 2. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;
     3. 3. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение.
     4. На пешеходците е забранено:
      1. 1. да навлизат внезапно на платното за движение;
      2. 2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
      3. 3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.
      4. (1) Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива — на банкета.
      5. (2) При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.
      6. Правила за кръгово движение 17 мнения

       17 мнения в «Правила за кръгово движение»

       Ако навлизащия в кръговото кръстовище го прави от път с предимство не е нужно да подава мигач.
       След като навлезе в кръстовището е с предимство пред всички останали ,ако със знаци не е регулирано друго Визирал съм ,че кръстовището е регулирано
       А при нерегулирано кръстовище важи правилото за дясностоящия ,че е с предимство.

       Което от своя страна ще рече ,че Чаро не прав защото при нвлизане си дясностоящ и си с предимство.
       1. Когато е регулирано с пътен знак, движещите се в кръга са с предимство . Този вид кръстовище с кръгово движение има много добра пропускателна възможност. Движението в кръга се осъществава на няколко реда и със сравнително висока скорост. Преди да навлезете в кръстовището, изберете най-дясната лента. От тази позиция най-лесно можете да се включите в кръга. Движете се по дясната лента в кръга и ще можете да го напуснете лесно.
       2. Когато кръговото кръстовище е нерегулирано, при навлизане в кръга Вие сте с предимство, защото сте отдясно, но в кръстовището ще трябва да намалите скоростта, за да имате възможност да пропускате другите превозни средства, навлизащи в кръстовището.
       3. Всяко влизане и излизане на кръстовище с кръгово движение може да бъде самостоятелно регулирано с пътни знаци. Вие трябва да следите това и да действате според конкретната ситуация.

       Ти остви това, ама днес затърсих правила за движение в кръгово.
       Ми няма. По форумите има едни обяснения.
       Освен това дето е дал Крез, и което подкрепям напълно, има такива глупости. НО това са инженерни размисли, не е ЗАКОНА.
       Така написан, закона се тълкува по много начини(говоря в точно за кръгово движение). Все си мисля, че закона трябва да е ясен, точен и пълен. Идеята- единни и ясни правила.
       По закон се оказва, че ако не е указано друго с предимство е навлизащия в кръговото важи правилото за дясностоящ.
       С какво тогава, кръговото е по-безопасно от обикновено кръстовище с ясни правила?

       Аз не знам правилата за движение по пътищата!

       Джони, няма писано такова правило.
       На тази картинка , ако дадеш десен мигач, а влизаш в кръговото какво предприемаш и накъде отиваш?

       Multi_R_Bout_site_pic.jpg (81.71 KиБ) Видяна 26166 пъти

       34475.jpg (49.34 KиБ) Видяна 26173 пъти

       Безопасност на движението

       • Внимавайте, когато се движите по улицата, защото е опасно.

       • Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

       • Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

       • Пресичайте улицата само на определените за целта места — пешеходна пътека или подлез.

       • Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.


       • Спазвайте сигналите на светофара.

       • Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

       • Оглеждайте се внимателно преди да пресечете пътя, дори да бързате.

       • Когато пресичате пътното платно, изберете мястото така, че да виждате целия път.

       • Пресичайте само когато автомобилите са на безопасно разстояние и не се приближават с голяма скорост.


       • Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

       • Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

       • При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.

       • Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

       • Ако все пак ви се наложи да преминете зад спряло превозно средство, внимавайте с насрещното движение.

       • Изберете, заедно с родителите си, най-краткия и безопасен маршрут, по който можете да отивате и да се връщате от училище.

       • Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

       • Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

       • Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.

       • Карайте велосипед на разрешените за това места.

       • Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

       • Не излизайте внезапно на уличното платно.

       • Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

       • Слагайте предпазен колан, винаги когато се возите в автомобил.

       • Слизайте от кола само от страната на тротоара.

       • Научете се да оказвате първа помощ на пострадал при пътно — транспортно произшествие.

       • Ако нещо се случи — бързо извикайте помощ.

      7. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.
      8. (2) Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.
      9. (1) За предстой извън населените места пътните превозни средства се спират извън платното за движение. Когато това е невъзможно, спирането за престой се извършва успоредно на оста на пътя, най-вдясно на пътното платно.
      10. (2) За паркиране извън населените места пътните превозни средства се спират извън платното за движение. Паркирането на платното за движение е забранено.
      11. (3) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платгото за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 1,5 метра за преминаване на пешеходци.
      12. (4) На пътно платно с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.
      13. Водачът и пътниците могат да отварят врата, да я оставят отворена, да се качват и да слизат от превозното средство, спряно за престой или паркирано, след като се уверят, че няма да създадат опасност за останалите участници в движението.
       1. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само.
      14. (1) На път извън населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести извън него.
      15. (2) На път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането или извън платното за движение.
      16. (3) В случаите по ал. 1 и 2, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.
      17. (4) Предупредитителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 30 метра от повреденото пътно превозно средство, в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства. На автомагистрали и пътища с разрешена скорост на движение над 100 км/ч предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 100 метра.
      18. (5) Като допълнителен сигнал за обозначаване на повредено пътно превозно средство може да се използва включването на авариен сигнал или габаритни светлини.
      19. (6) Правилата по ал. 4 и 5 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели за оказване на помощ.
      20. (1) Престоят и паркирането са забранени:
       1. 1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
       2. 2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
       3. 3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
       4. 4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
       5. 5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние по-малко от 5 метра преди тях;
       6. 6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
       7. 7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването:
       8. 8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавно движещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
       9. (2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:
        1. 1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
        2. 2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
        3. 3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
        4. 4. на места, определени за инвалиди.
        5. (1) В населените места стопанинът на пътя може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието. Това време не може да бъде по-малко от 30 минути и повече от 3 часа.
        6. (2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.
        7. (3) Съответният общински съвет може да определя такса за паркиране при условията по ал. 1.
        8. „Ако все още не си видял жена си да се усмихва на пътния полицай, значи все още не си видял най-красивата усмивка!“ Кин Хубард

         Преди да се гмурнем в по-сериозните правила за движение из Европейските страни, ето и няколко специфични и малко странни на пръв поглед правила на движение.

         Не забравяй очилата!

         В Испания, всеки водач на превозно средство, носещ диоптрични лещи, трябва да носи със себе си и допълнителен чифт очила. В противен случай рискува да отнесе глоба от полицията.

         Правило за сигурност по Autobahn

         Ако пътувате по автомагистралата в Германия, трябва да сте сигурни, че имате достатъчно гориво и колата ви е в изправност. В Германия се счита за незаконно спирането на автомагистралата, освен в някои спешни ситуации. Съответно допуснатата небрежност може да ви струва пресолено.

         Ръце на волана

         В Кипър поради високия брой на инциденти, е абсолютно забранено да се яде или пие по време на шофиране. На острова не се шегуват с глобите, ако ви хванат, че не държите волана.

         Ако сте пили, седнете отзад

         Разбира се, че навсякъде по света основно правило е да се шофира в трезво състояние. В Македония обаче правилата са още по-стриктни: ако сте пили, нямате право дори да седнете отпред до шофьора.

         Измий ме

         В някои страни поддържането на колата чиста е цяла религия. Точно за това полицията има право да глоби немарливите шофьори. Подобно правило съществува в Румъния и Русия. И тъй като няма конкретно определение за чисто и мръсно, меродавна е преценката на полицая.

         Носи си сам устройство за проверка на процента алкохолно съдържание в кръвта

         Във Франция шофьорите са длъжни да си носят нов етилометър. Това правило е въведено, за да може човек сам да провери какво е алкохолното съдържание в кръвта, преди да се качи в колата. Това правило се налага след като става ясно, че често чашата шампанско се счита едва ли не за безалкохолно, но когато чашата е „малко по-голяма“, а след нея идва ред на още една и още една, е съвсем човешко да се изгубят точните сметки.

         И по-сериозните правила за движение. Внимание пътни знаци!

         Пътните знаци като цяло са еднакви във всички Европейски страни, но съществуват и някои малки разлики, които не са за пренебрегване. Най-объркващ се оказва цветът на табелите, обозначаващи магистралите и пътищата извън населените места. Така например магистралите в Австрия, Унгария, Германия, Холандия, Франция са сини. Докато в Италия, Дания, Швеция, Швейцария и по-голямата част от Източно европейските страни са зелени. Пътните знаци по обикновените извънградски пътища съответно в Италия са сини, докато във Франция, Великобритания, Португалия са зелени, а в Германия, Хърватскa и други са жълти. В Испания и Австрия са бели.

         Забрани и задължения

         Шофьорската книжка, издадена в България е валидна във всички Европейски страни, тъй като правилникът за движение е практически един и същ навсякъде. Навсякъде в Европа е забранено ползването на мобилен телефон по време на шофиране, ако не се ползват слушалки или високоговорител. Навсякъде се следи за ползването на колани и детско столче в колата. Разликата обикновено е в санкциите при нарушение на подобни правила на движение.

         Ограничения на скоростта

         В населените райони във всички страни в Европа е приета скорост на движение от 50 км/ч. Изключение правят единствено Великобритания, където ограничението е 48 км/ч, а също и в Полша и Словения, където пък са разрешени 60 км/ч.

         Разлики в ограниченията на скоростта има при шофиране извън населени места, където в повечето страни е 90 км/ч при неозначени с табели пътища, като лимитът в Швеция е 70 км, а в Кипър, Дания, Финландия, Ирландия, Малта, Холандия е 80 км/ч.

         При автомагистралите ограниченията варират от 110 до 140 км/ч. В Германия препоръчителната максимална скорост е 130 км/ч, но де факто няма ограничение, което при нарушение да бъде санкционирано. Важно е да се внимава в Кипър, където максималната скорост на автомагистралите е 100 км/ч.

         Къде е задължително ползването на фарове и през деня

         В почти всички страни членки на Европейския съюз е задължително ползването на фарове и през деня. В Австрия, Германия, Франция, Испания, Белгия, Гърция, Дания, Малта, Холандия и Португалия не е изрично посочено като задължение включването на фаровете през деня, освен при неблагоприятни атмосферни условия, лоша видимост и тунели.

         Пътна помощ в европейските страни

         Във всички страни членки на Европейския съюз се ползва един и същ номер за Спешни повиквания, който включва и Пътна помощ: 112. В страните, в които този номер е различен, все пак набирането води до пренасочване към локалния оператор.

         Смотрите еще:

         • Написание научных статей правила Научные публикации (журналы ВАК) Научные статьи - написание и требования к оформлению статей ВАК название; аннотацию (руск. и анг.); ключевые слова (руск. и анг.); текст; список литературы; данные об авторе (авторах): - контактный номер телефона; - учёная степень, […]
         • Штраф за 32 пдд Какой штраф за езду задним ходом по одностороннему движению? Передвижение автомобилей по дорожному полотну регулируется и ограничивается правилами дорожного движения. Один из разделов ПДД посвящен ограничениям в передвижении задним ходом на участках дороги, где такой способ […]
         • Резюме личные качества юрист Резюме юриста. Образец резюме юриста При написании резюме юриста, юрисконсульта, помощника юриста, помимо образования и опыта работы, должное внимание следует уделить ключевым навыкам и личным качествам. Профессиональные ключевые навыки юриста для резюме знание […]
         • Суды центрального округа гкурска Суды центрального округа гкурска Судебный участок №11 судебного района Центрального округа г. Курска Шиханова Анна Валериевна Шмитькова Екатерина Вячеславовна Телефон: (84712) 52-03-93 с 09:00 до 18:00 с 09:00 до 16:45 305001, г. Курск, ул. Кати Зеленко, д.7 - о фактах […]
         • Телефон канцелярии московского областного суда Телефоны и адреса Московского областного суда © 2018. Advocate Premium . О нас Услуги . Новости Образцы документов Полезная информация Вопрос-ответ Контакты Рады помочь вам! Вы можете обратиться к нам за помощью в составлении […]
         • Пособие матерям-одиночкам в калуге Детские пособия в Калуге и Калужской области В 2018 году в Калужской области, как и во всех остальных субъектах федерации, размер пособий, предоставляемых семьям с детьми, вырастет на 2,5%. Индексация коснулась не только федеральных детских пособий в Калуге и Калужской области, […]
         • Включают ли в наследство Что входит в состав наследства — что может быть включено в состав наследственной массы Процедура наследования заключается в том, что к наследнику или нескольким наследникам переходит имущество, которое осталось после наследодателя. Всю совокупность материальных благ — все, что […]
         • Нотариальный реестр уведомлений о залоге Нотариальный реестр уведомлений о залоге Официальное наименование реестра: Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Оператор реестра залогов: Федеральная нотариальная палата. Число обращений к реестру на сегодня составляет более 7 миллионов раз. Что вносится в реестр […]